Programovateľný izbový termostat
COMPUTHERM Q7 BIELA
COMPUTHERM Q7 BIELA
Popis

COMPUTHERM Q7 izbový termostat s prevádzkovým za­pínaním je vhodný na reguláciu väčšiny kotlov a klimatizačných zariadení predávaných na Slo­vensku. Je možné ho pripojiť ku ktorémukoľvek plynovému kot­lu disponujúcemu prípojkou na izbový termostat s dvojitým ve­dením alebo ku klimatizačnému zariadeniu nezávisle od toho, či tento disponuje 24 V alebo 230 V prevádzkovým napätím. Prístroj je možné naprogramovať individuálne podľa Vašich potrieb tak, aby sa vykurovací (chladiaci) systém vo Vami požadovanom čase a na Vami požadovanú teplotu spustil a Váš byt, kanceláriu vykúril (schladil) a okrem zabezpečenia pohodlia prispel i k zníženiu nákladov na energiu.

Súčasné použitie niekoľkých izbových termostatov COMPUTHERM a jedného zónového regulátora COMPUTHERM Q4Z umožňuje, že daný termostat napr. okrem spúšťania vykurovania alebo chladenia bude ovládať aj čerpadlo alebo zónový ventil. Týmto spôsobom je ľahké rozdeliť vykurovací/chladiaci systém na zóny, vďaka ktorým je možné vykurovanie/chladenie každej miestnosti regulovať osobitne, čím sa výrazne zvyšuje komfort. Ďalej, rozdelenie vykurovacieho/chladiaceho systému za zóny výrazne prispieva k zníženiu nákladov na energiu, pretože vždy sa budú vykurovať/chladiť iba miestnosti, kde je to potrebné.

Odporúčame ho na použitie tam, kde sa vyžaduje programovateľnosť a kde je dôležité presné meranie a nastavenie teploty, ako aj presnosť spínania.

Významnejšie vlastnosti
Zvlášť na každý deň v týždni je možné vytvoriť samostatný, od seba nezávislý teplotný program.
Možnosť nastaviť 1 pevný a 6 voľne voliteľných časov spínania za deň, pre každý z nich možno zvoliť ľubovoľnú teplotu.
4 rôzne možnosti na dočasnú modifikáciu teploty podľa programu:  modifikácia teploty do začatia nasledujúceho programu,  modifikácia teploty pre 1. až 9. hodinový úsek, modifikácia teploty pre 1. až 99. dňový úsek,  modifikácia teploty do nasledujúceho manuálneho nastavenia
Možnosť voľby citlivosti spínania
Kalibrácia vnútorného teplomera
Jednoduché prepínanie medzi režimami chladenia a vykurovania
Funkcia na ochranu čerpadla
Podsvietenie displeja
Zámok klávesnice
Technické údaje
Nastaviteľný merací rozsah teploty:5-40°C (s krokom 0,5 °C)
Merací rozsah teploty:3-45°C (s krokom 0,1 °C)
Presnosť meranej teploty:±0,5 °C
Rozsah kalibrácie teploty:±3 °C (s odstupňovaním po 0,1 °C)
Spojovacia citlivosť:±0,1°C; ±0,2°C; ±0,3°C
Zapnuteľné elektrické napätie:24 V AC/DC … 250 V AC, 50 Hz
Zaťažiteľnosť:8A (indukčná záťaž 2A)
Batériové napätie:2 x 1,5 V ALKALICKÉ batérie (typ LR6; rozmer AA)
Často kladané otázky
Na čo je možné použiť izbový termostat COMPUTHERM Q7?
Izbový termostat COMPUTHERM Q7 je špeciálne navrhnutý na riadenie vykurovacích a chladiacich systémov. Môže sa používať aj na ovládanie elektrických a elektronických spotrebičov, ktoré možno zapínať a vypínať odpojením a obnovením napájania. .
S akými batériami možno termostat používať?
Zariadenie funguje na 2 alkalické batérie 1,5 V (typ LR6; veľkosť AA). Môžu sa používať len nové alkalické batérie. Iné batérie nazývané trvanlivé alebo batérie s dlhou životnosťou (napr. klasické uhlíkovo-zinkové), polo vybité batérie alebo nabíjateľné batérie, nie je vhodné na použitie s týmto zariadením.
Aká je predpokladaná životnosť batérií pri používaní termostatu?
Predpokladaná výdrž batérií je pri bežnom používaní približne 1,5-2 roky.
Ktoré spotrebiče možno ovládať pomocou COMPUTHERM Q7?
COMPUTHERM Q7 izbový termostat s prevádzkovým zapínaním je vhodný na reguláciu väčšiny kotlov predávaných na Slovensku. Je možné ho pripojiť ku ktorémukoľvek plynovému kotlu disponujúcemu prípojkou na izbový termostat s dvojitým vedením alebo ku klimatizačnému zariadeniu nezávisle od toho, či tento disponuje 24 V alebo 230 V prevádzkovým napätím.
Vyžaduje sa na prevádzku termostatu sieťové napájanie 230 V?
Nie. Na prevádzku termostatu sú potrebné 2 alkalické batérie 1,5 V (typ LR6; veľkosť AA).
Kam treba umiestniť termostat?
V miestnostiach, v ktorých sa pravidelne alebo dlhšiu dobu zdržujete, je vhodné termostat umiestniť tak, aby bol umiestnený v smere prirodzeného prúdenia vzduchu v miestnosti, nebol však vystavený prievanu alebo nadmerným teplotným vplyvom (napr. slnečné žiarenie, chladnička, komín, atď.). Jeho optimálne umiestnenie je vo výške 1,5 m nad úrovňou podlahy.
Ako zariadenie pripojiť?
Zariadenie musí nainštalovať/uviesť do prevádzky kompetentná osoba! Zariadenie, ktoré sa má ovládať, musí byť pripojené k prípojným bodom 1 - 2 na zadnej strane termostatu. Podrobnejší popis nájdete v používateľskej príručke k výrobku.
Dá sa Q7 použiť pre klimatizácie?
Áno. Na termostate je možné prepínať medzi režimami vykurovania a chladenia. V režime chladenia termostat zapne klimatizáciu nad nastavenou teplotou a vypne pod nastavenou teplotou podľa zvolenej citlivosti spínania.
Ako môžem prepnúť termostat do režimu chladenia?
Raz krátko stlačte tlačidlo SET na prednom paneli termostatu. Potom znova stlačte tlačidlo SET a podržte ho stlačené, pričom krátko stlačte tlačidlo COPY. Na displeji sa potom zobrazí HEAT alebo COOL, nápis označujúci zvolený režim. Potom môžete pomocou tlačidiel +/- prepínať medzi režimami.
Prečo termostat nezapína kúrenie?
Môže to mať viacero príčin. Najčastejšie problémy sú:
použitie nesprávnej batérie (napr. vybitá alebo nealkalická batéria), nesprávne zapojenie (ktoré môže bohužiaľ poškodiť relé v zariadení alebo dokonca poškodiť elektroniku ovládaného zariadenia)
Čo mám robiť, ak sa zariadenie zapne, ale na výstupe nie je sieťové napätie 230 V?
Zariadenie má bezpotenciálové (beznapäťové) výstupné prípojky, štandardne sa na jeho výstupoch neobjaví napätie 230 V, ale iba sa uzavrú dva pripojené vodiče alebo sa preruší spojenie medzi nimi. Ak chcete, aby malo zariadenie pri zapnutí na výstupe sieťové napätie 230 V, musíte pripojiť sieťový fázový vodič k prípojnému bodu 1 alebo 2 prístroja, ako je opísané v návode na obsluhu. Pred pripojením fázového vodiča sa uistite, že je odpojený od elektrickej siete a že pripojenie vykonala odborne spôsobilá osoba!
Čo mám robiť, ak si myslím, že teplomer termostatu nemeria presne?
Raz krátko stlačte tlačidlo SET na prednom paneli termostatu. Potom krátko stlačte tlačidlo DAY a hneď potom stlačte tlačidlo HOLD. Na displeji sa potom zobrazí nápis CAL a pomocou tlačidla +/- môžete zmeniť zobrazenú teplotu vzhľadom na nameranú hodnotu.
Čo znamená LO alebo HI namiesto nameranej teploty na displeji?
Znamená to, že teplota nameraná zariadením je mimo meracieho rozsahu teplotného snímača: LO znamená príliš nízku a HI znamená príliš vysokú. Môže k tomu dôjsť, ak je jednotka v extrémne chladnom alebo horúcom prostredí, ak je tepelný senzor fyzicky poškodený (napr. je naň vyvíjaný tlak, ktorý spôsobí, že sa obe nožičky tepelného snímača spoja, alebo sa tepelný snímač odlomí) alebo keď tepelný snímač zlyhá z iných dôvodov.